utw_banner_1712-02.jpg

Powołanie UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim” otworzyło nowy etap w życiu i rozwoju Uniwersytetu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 24 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.” (Dz.U. Nr 96 z dn. 29 maja 2003 r. poz. 873). Celem Stowarzyszenia UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim jest prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób starszych. Zadania UTW WSBiP określa Statut i Regulamin Studiów.
Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBIP skupia ponad 300 osób w wieku emerytalnym zainteresowanych możliwością kształcenia ustawicznego.

Do najważniejszych celów m.in. należą:

  • upowszechnianie różnych form działalności edukacyjnej (wykłady plenarne, seminaria, szkolenia)
  • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
  • wspieranie twórczych inicjatyw kulturalnych wśród osób starszych
  • ochrona dziedzictwa i kultury miasta Ostrowca i regionu świętokrzyskiego
  • aktywizacja społeczna i poprawa życia seniorów

 

Struktura organizacyjna

 

Dzień 21 listopada 2016r. dla UTW WSBiP był dniem radości i dumy. Komisja Certyfi­kująca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu po przeprowadzeniu po­stępowania certyfikacyj­nego przyznała certyfi­kat „Profesjonalny UTW – Certyfi­kat Złoty” dla Stowarzysze­nia Uniwersytet Trze­ciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przed­siębiorczości w Ostrowcu Świętokrzy­skim.

certyfkat

Joomla Template by Joomla51.com