IMG_9299-crop.jpg

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,

a nową bez ustanku zdobywa

ten może być nauczycielem innych...”

Konfucjusz*

Regulamin studiów

Stowarzyszenie

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP

w Ostrowcu Świętokrzyskim

* Kungste, zlatynizowane Confucius (Konfucjusz), chiński filozof, 551 – 478 prz. Chrystusem. Pochodził z

rodziny szlacheckiej wywodzącej się z dynastii Szang. Podstawy jego nauki, umotywowanej czysto rozumowo

było samodoskonalenie się jednostek i wyrobienie poczucia i poszanowania obowiązku wraz z poznaniem, że

bez tego społeczeństwo istnieć nie może.

Rozdział I

Zasady ogólne

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim ma formułę

Stowarzyszenia otwartego, w którym zajęcia dostępne są dla członków UTW.

2. Członkowie Stowarzyszenia UTW uczestniczą w zajęciach na podstawie legitymacji

członkowskiej a zajęcia objęte są tzw. pakietem podstawowym gwarantowane

w ramach uiszczonej składki członkowskiej.

3. Każdy ze Słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów.

4. Przed rozpoczęciem każdego semestru Słuchacz UTW zobowiązany jest:

a. zgłosić swój udział w danym semestrze, uzyskując w ten sposób wpis na listę

słuchaczy pakietu podstawowego

b. zadeklarować, w jakich zajęciach fakultatywnych chce uczestniczyć

c. wnieść opłatę ustaloną Regulaminem przez Walne Zebranie w określonym terminie

d. przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań udziału

w niektórych zajęciach fakultatywnych (rehabilitacja, gimnastyka, pływanie,

kolarstwo, turystyczna, Nordic Walking, Tai Chi, Joga).

5. Na zakończenie danego roku akademickiego Słuchacz UTW otrzymuje na życzenie

certyfikat ukończenia roku.

6. Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Starosty grupy

7. Za zajęcia, w których Słuchacz nie uczestniczył, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

Rozdział II

Organizacja studiów

1. Rok akademicki w UTW WSBiP trwa od października do czerwca i składa sie z dwóch

semestrów: zimowego – od października do stycznia i wiosennego – od lutego do czerwca.

2. Wykłady UTW odbywają się w siedzibie WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim w aulach

i pomieszczeniach podanych w Programie Zajęć.

3. Zajęcia fakultatywne mogą odbywać się zarówno w WSBiP, jak i w innych miejscach, np.

w szkołach, domach kultury lub świetlicach na terenie miasta podanych wcześniej

w programie lub w zawiadomieniach (np. w gablocie UTW, w prasie itp.).

4. Każdy Słuchacz UTW WSBiP zobowiązany jest do posiadania ważnej (tj. ostemplowanej)

na dany rok legitymacji członkowskiej UTW.

5. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:

a. przebywania na terenie WSBiP,

b. uczestniczenia w zajęciach i imprezach,

c. korzystania z biblioteki, czytelni WSBiP i kawiarenki internetowej,

d. korzystania z promocji na wejście do teatru, na imprezy, wystawy i organizowane

przez UTW wycieczki edukacyjne lub krajoznawcze.

6. Utrata legitymacji wymaga zgłoszenia do Zarządu, a wydanie duplikatu – poniesienia

kosztów sporządzenia.

Rozdział III

Oferta programowa Stowarzyszenia UTW WSBiP

1. Pakiet podstawowy, na który składa się:

a. wykłady audytoryjne, specjalistyczne, seminaria, wyjazdy edukacyjne i inne np.

konferencje naukowe, sesje.

Program edukacyjny obejmuje wiedzę z nauk humanistycznych, społecznoekonomicznych,

przyrodniczych, medycznych i profilaktyki zdrowia.

b. Zajęcia edukacyjne w formie wykładów plenarnych odbywają się 3 razy w miesiącu po

2 godziny wg podanego planu na początku każdego roku akademickiego.

Terminarz i tematyka seminariów i innych form pracy edukacyjnej określonych w pkt. a

i b zamieszczone są w gablocie UTW w hollu WSBiP ul Akademicka 12 i na stronie

internetowej UTW: http://www.wsbip.edu.pl

c. Uroczysta inauguracja i zakończenie roku akademickiego.

d. Spotkania integracyjne i towarzyskie członków UTW (Boże Narodzenie, Wielkanoc,

imprezy, wystawy, koncerty, pikniki, ogniska integracyjne itp).

e. Wszyscy Słuchacze UTW otrzymują biuletyny lub inne opracowania UTW związane z

realizacją programu i zadaniami statutowymi (np. przewodniki UTW dla

początkujących).

2. W ramach podziału zajęć fakultatywnych organizowane są dla Słuchaczy:

a. obsługa komputera i Internetu w ramach warsztatów komputerowych

b. nauka języków obcych: j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego i j. rosyjskiego.

c. zajęcia w sekcjach: kulturoznawstwa, literackiej, plastycznej, rękodzieła artystycznego,

chóru, gimnastyki, jogi i w wielu innych określonych przez Zarząd Stowarzyszenia na

dany rok akademicki.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki Słuchaczy UTW WSBiP

1. Podstawowe prawa i obowiązki Słuchaczy Stowarzyszenia określa Statut i Regulamin

UTW WSBiP i Regulamin Studiów.

2. Jeśli Słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia jest

zobowiązany poinformować Zarząd osobiście lub przez Starostę o przyczynach i czasie,

w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.

3. W czasie przerwy, o której mowa w pkt. 2. Słuchaczowi przysługują wszystkie prawa

członka zwyczajnego zagwarantowane w Statucie Stowarzyszenia UTW.

4. Obecność Słuchacz UTW na wykładach plenarnych jest obowiązkowa, potwierdzona

podpisem na liście obecności u Sekretarza Zarządu.

Rozdział V

Zasady wnoszenia opłat

1. Członek wstępujący do Stowarzyszenia UTW wnosi:

a. Jednorazową opłatę – składkę członkowską, wpłaconą z góry w terminie do

15 października danego roku. Wysokość składki określa Walne Zebranie Członków

UTW.

b. Brak wpłaty członkowskiej uniemożliwia udział we wszystkich zajęciach

Stowarzyszenia UTW.

c. Słuchacze zajęć fakultatywnych i niektórych określonych przez Zarząd sekcji takich

jak: sekcja taneczna, s. pływania, wycieczki, wnoszą opłaty pokrywające koszty

ich prowadzenia w kwotach i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia

UTW.

Rozdział VI

Kontakty i korespondencja

1. Siedziba i Sekretariat UTW WSBiP mieszczą się w gmachu WSBiP w Ostrowcu

Świętokrzyskim ul. Akademicka 12.

Sekretariat czynny w każdy wtorek w godz. 1000 – 1200.

2. Sekretariat UTW WSBiP:

a. wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie, Statut, Regulamin Studiów, druki

i materiały informacyjne dla Słuchaczy,

b. przyjmuje i wysyła korespondencję, udziela informacji w sprawach UTW,

c. przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Regulaminem,

d. prowadzi rejestr członków i uczestników zajęć fakultatywnych,

e. przechowuje pełną dokumentację prawną, finansową i organizacyjną,

f. przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejne semestry,

g. pierwszeństwo zapisu na kolejne semestry przysługuje członkom UTW

uczestniczącym w poprzednim semestrze,

h. ogłoszenia i komunikaty będą zamieszczone w gablocie UTW – Blok A, parter.

Rozdział VII

Skargi i wnioski

1. Każdy ze Słuchaczy ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach

związanych z funkcjonowaniem UTW.

2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes Stowarzyszenia UTW lub inny

członek Zarządu w każdy piątek w godz. 1000 – 1200.

3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw programu dydaktycznego, Zarząd udziela

odpowiedzi po konsultacji z Przewodniczącym Rady Programowo-Konsultacyjnej i

opiekunem naukowym UTW.

4. Odpowiedzi udziela się w terminie 2 tygodni od wniesienia sprawy.

5. Sprawy sporne rozstrzyga się według zasad i procedur ustalonych w Statucie UTW.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

1. Na wniosek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia UTW mogą być powołane:

Samorząd Słuchaczy i Sąd Koleżeński UTW.

2. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia

Statutu UTW WSBiP, przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz inne

przepisy prawa.

3. Niniejszy regulamin UTW został zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

UTW WSBiP w dniu 25.11.2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia UTW

WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

/Korekty regulaminu dokonano dn 22 sierpnia 2011/

 

 

Regulamin zajęć ruchowych
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP
W Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 11.10.2018r.

                                                          $ 1
Regulamin uczestnictwa w zajęciach ruchowych zwany dalej Regulaminem, obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w zajęciach ruchowych organizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

                                                          $ 2.
Przez pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1) stowarzyszenie – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
2). Statut – statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3). Zajęcia ruchowe/zajęcia – nornic wal king, zumba, taniec, aerobik, zajęcia na basenie, gimnastyka oraz wszelkie inne zajęcia o charakterze ruchowym.
4) uczestnicy – członkowie/słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim;
5) prowadzący – prowadzący zajęcia ruchowe.

                                                        $ 3.
1. Uczestnikami zajęć ruchowych mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, których stan zdrowia na to pozwala, bez przeciwwskazań lekarskich, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, o którym mowa w $ 8 ust. 1. Ponadto w zajęciach ruchowych mogą brać udział
Wyłącznie osoby, które nie zalegają z opłatami związanymi z członkowstwem w Stowarzyszeniu (składki członkowskie, czesne, opłaty za niektóre zajęcia)
2) Udział w zajęciach ruchowych jest bezpłatny, za niektóre (taniec , basen) słuchacze dokonują opłat w wysokości ustalonej w umowie z prowadzącym, ceny biletu w przypadku korzystania z basenu.
3. O terminie zapisów na zajęcia ruchowe zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie na wykładach, ogłoszenie na stronie www.wsbip.edu.pl oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia.
4. Liczba uczestników na poszczególnych zajęciach ruchowych nie może przekraczać liczby wskazanej przez prowadzącego dany rodzaj zajęć ruchowych.
5. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW.

                                                       $ 4.
1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju oraz obuwia adekwatnego do konkretnych zajęć ruchowych.
2. W trakcie zajęć ruchowych uczestnik nie może nosić biżuterii i innych ozdób (naszyjników, kolczyków, klipsów, zegarków, bransolet itp.,)
3. Zabrania się przynoszenia na zajęcia przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których posiadanie mogłoby utrudnić innym członkom uczestnictwo w zajęciach lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia , bądź mogłoby

2. Odmowa podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w zajęciach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
                                                      $ 9.
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokumentowania ( nagrywania,. Filmowania, fotografowania) przebiegu zajęć ruchowych dla celów dokumentacyjnych/archiwizacyjnych ( np. w celu rozliczenia projektu, zamieszczania relacji w publikacji UTW)- w takim prtzypadku czynności tych dokonuje osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Uczestnicy przez udział w zajęciach ruchowych wyrażają dorozumianą zgodę na czynności, o których mowa w ust.1
                                                         $ 10.
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ruchowych w szczególności w sytuacji, gdy na zajęcia ruchowe zgłosiło się mniej niż osób lub wypadające w niedzielę i inne dnmi wolne od pracy
2. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte e niniejszym regulaminie rozstrzyga zarząd Stowarzyszenia.
3. Niniejszy regulamin stosuje się odpowiednio do wycieczek, wyjazdów edokacyjnych i spotkań integracyjnych.

                                                       $ 11

1. Regulamin uchwalony jest na czas nieoznaczony.
2. Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwałą zarządu. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.
3. Uczestnicy mają ob. owiązek na bieżąco sprawdzać informacje o regulaminie. Jego zmianach oraz terminach zajęć.
4. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

Podpisy członków zarządu.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem", Al. Tysiąclecia PP 20 w Kielcach.
Zmiana przepisów nie wymaga działań ze strony naszych członków.
Dane, które dotychczas zebraliśmy są przechowywane pod zamknięciem i dostęp mają tylko osoby z Zarządu. Zebrane dane osobowe są nam niezbędne do zawierania umów np. w związku z koniecznością ubezpieczeń przy organizacji wczasów, wycieczek.
Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy jego danych nie przetwarzali, lub usunęli z naszej bazy – prosimy o informację.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.
Zarząd

Joomla Template by Joomla51.com