E9289897.jpg

„Podwaliny i wartości chrześcijaństwa –Ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego.” – to temat zadania publicznego z zakresu kultury wynikający z rozstrzygnięcia w konkursie ofert przez zarząd Województwa Świętokrzyskiego. ( pot. Projekt z Urzędu Marszałkowskiego).

Zadanie to będzie realizowane od 1 marca 2016r do 30 września 2016 r.
W zakres realizowanego zadania wchodzą m.in. :
- wykłady audytoryjne prowadzone przez profesjonalnych wykładowców,
- wycieczka na trasie: Ostrowiec Św. – Opatów – Kielce – Wiślica – Ostrowiec Św. ( przejazd, przewodnik , wstęp do Muzeów, poczęstunek}

Wysokość otrzymanej dotacji na wsparcie realizacji powyższego zadania wynosi 1500 zł. tj. 49% planowanych kosztów zadania ( projektu). Reszta kosztów pokryta będzie ze środków własnych, wolontariatu i częściowej odpłatności uczestników wycieczki. Prace nad projektem i jego realizacją pilotuje Krystyna Borys ( Zarząd UTW) wraz z Zespołem do spraw Projektów.

(Irena Podsiadły)


Projekty realizowane przez Stowarzyszenie UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Od marca do listopada 2011 roku realizowany był projekt pod nazwą:

„Tradycje rzemiosła i ochrona dziedzictwa kultury materialnej Ostrowca i regionu świętokrzyskiego”

w ramach 3. zadania publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nt.:

„Realizacja przedsięwzięć służących promocji, upowszechnianiu regionalnego dziedzictwa kulturowego i ochronie dóbr kultury, w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.”

Podstawowym celem naszego projektu było promowanie regionalnego dziedzictwa materialnego m.in. sztuki ludowej, historii i tradycji rzemiosła, zabytków (architektura sakralna, pomniki, rzeźby, figurki i kapliczki przydrożne) oraz dziedzictwa europejskiego.

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2011/12 zrealizowaliśmy projekt pt: „Mocni duchem, silni ciałem, czyli pokolenie 50+”
w ramach zadania publicznego nt: „Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej oraz aktywności życiowej ludzi starszych”.

Projekt ten miał również wsparcie finansowe Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, dotyczył edukacji artystycznej i prozdrowotnej seniorów naszego pokolenia.

W czasie organizowanych wspólnie z Wojewódzką Radą Seniorów w październiku warsztatów literacko-plastycznych Słuchacze uniwersytetów, członkowie Klubów
Seniora i pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego skorzystali z możliwości doskonalenia swoich umiejętności i zdolności artystycznych.
Natomiast w listopadzie podczas konferencji organizowanej w MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział m.in.: członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących różne środowiska seniorów.

Rada Seniorów wówczas pod przewodnictwem Matyldy Niewójt jest organem opiniodawczo- doradczym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawach osób starszych.

W związku z realizacją dwóch projektów w ramach zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, zachęcaliśmy wszystkich słuchaczy UTW do udziału w wykładach i wystawie rzemiosła oraz działaniach, dotyczących zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP czynnie włączyło się w realizację zadania publicznego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.

Zarząd Stowarzyszenia UTW w partnerstwie z WSBiP opracował i zrealizował projekt pn. „Razem jest nam po drodze” Projekt ten zmieniał działanie z zakresu kultury, wiedzy o aktywnym starzeniu się, rekreacji i turystyki osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej i upowszechnianie wolontariatu w środowisku lokalnym.
W latach 2009- 2015 Stowarzyszenie UTW zrealizowało cztery projekty dotowane przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:

„Być spadkobiercą dziedzictwa kultury regionu” w ramach zadania publicznego: „Kultywowanie tradycji - patriotyzmu”
„Jak skutecznie zapobiegać i uodpornić się na choroby cywilizacyjne?” w ramach zadania „Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego”
„Sprawne ciało, twórczy umysł i zdrowe życie” w ramach zadania dotyczącego promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałania HIV/AIDS.

„Moje miasto w kolorach jesieni, czyli Ostrowiec Świętokrzyski w oczach dzieci” – Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI ostrowieckich szkół podstawowych i szkół plastycznych.

Joomla Template by Joomla51.com