utw2019-21.jpg

 

 

 

scan20191025 0013

scan20191025 0014 

scan20191025 0015

scan20191025 0016

Witam serdecznie,

przesyłam do wiadomości informacje wysłane do MEN-u w spr. wpisania UTW do Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, które niestety, dotychczas w tym dokumencie zostały pominięte. To już kolejny przykład jak są traktowane osoby starsze w naszym kraju.Dlatego musimy pilnować takich spraw na etapie tworzenia dokumentów rządowych i sejmowych, bo potem jest już za późno. Staram się to robić, w miarę mozliwosci i dotarcia do rożnych informacji, głownie w internecie.

Brałam udział (z własnej inicjatywy) w warsztatach diagnostycznych i spotkaniu organizowanym przez MEN we wspolpracy z OECD w Warszawie w dniach 5-6 lutego br.i miałam okazję zgłosić uwagi i rekomendacje do części szczegółowej Strategii, jaka będzie opracowywana w maju br. Mam nadzieję, że tym razem MEN już nie pominie środowiska UTW i uda nam się wspólnie opracować systemowe rozwiązania programowo- finansowe dla UTW.

Serdecznie pozdrawiam
Wiesława Borczyk

ZAŁOŻENIA POLITYKI SENIORALNEJ NA LATA 2014-2020

16 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Ogólnopolska Konferencja UTW pod nazwą "Uniwersytety Trzeciego Wieku
wobec wyzwań polityki senioralnej" pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

Ostrowiecki Uniwersytet reprezentowały: Matylda Niewójt - V-ce Prezes UTW, Jadwiga Myśliwska - Członek Zarządu UTW.
Konferencję prowadził poseł Michał Szczerba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW w towarzystwie Krystyny
Lewkowicz - Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.
Uroczystego otwarcia spotkania ponad 400 przedstawicieli UTW z całej Polski dokonała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.
W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na problemy starzejącego się społeczeństwa dostrzegane przez parlament i rząd, na potrzebę
działań na rzecz stworzenia w Polsce długofalowej, międzyresortowej polityki senioralnej. Pani Marszałek zachęciła do zainteresowania się
projektami na rzecz osób starszych i podejmowania się ich realizacji. Zapewniła, że problemy seniorów są wyrazem troski Parlamentu,
a także sferą osobistego zaangażowania Pani Marszałek. W ramach obrad Konferencji odbyła się gala wręczenia honorowych tytułów
"Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku" której kapituła pod przewodnictwem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego
nadała wyjątkowym osobom mającym dla środowiska UTW wybitne zasługi. Lauretami II edycji Konkursu zostali: Anna Komorowska, małżonka
Prezydenta RP, Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Założenia Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej. Poinformował o
podjętych dotychczas decyzjach o historycznym wręcz znaczeniu, do jakich należą:
- utworzenie w MPiPS Departamentu ds. Polityki Senioralnej, pierwszej tego typu struktury w administracji centralnej
- uruchomienie rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2020
- powołanie Rady Polityki Senioralnej - społecznego międzyresortowego organu doradczego
- inicjatywa powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
W panelu eksperckim "Rola UTW w realizacji polityki senioralnej" uczestniczyli znani politycy, naukowcy, zajmujący się problemami osób starszych. Podkreślali ogromną rolę UTW jako najpotężniejszego ruchu społecznego, rozwijającego się w sposób niezwykle dynamiczny na skalę niespotykaną w świecie.
Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji UTW przyjęli Deklarację Końcową, w której między innymi zapisano:
- Uniwersytety Trzeciego Wieku promować będą na swoim terenie powoływanie gminnych rad seniorów oraz aktywnie włączać się w ich pracę
- Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW wystąpią z wnioskiem do marszałków Sejmu i Senatu RP w sprawie powołania w Sejmie i Senacie stałej Komisji ds. Polityki Senioralnej; włączą się w przygotowania organizacyjne oraz promować będą powołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 

 

 

Stanowiska i wnioski X FIIIW 7.09.20181

Stanowiska i wnioski X FIIIW 7.09.20182

Stanowiska i wnioski X FIIIW 7.09.20183

Stanowiska i wnioski X FIIIW 7.09.20184

Deklaracja programowa IV sesji OPS1

Deklaracja programowa IV sesji OPS2

Deklaracja programowa IV sesji OPS3

Deklaracja programowa IV sesji OPS4

Joomla Template by Joomla51.com