utw_banner_1712-02.jpg

 

  

ECHOSENIORA UTW WSBIP

 

 

 

wieści z  roku akademickiego

 

 

 

na stronę1

na stronę2 

" DZIAŁAJMY RAZEM"

Pod takim hasłem odbyło się 9 kwietnia br. spotkanie przedstawicieli grup senirskich w mieście z władzami samorządowymi, które reprezentowali : wiceprezydent Piotr Dasios, dyrektor MOPS-u Magda Salwerowicz oraz radni: Joanna Pikus, Marta Woźnicka - Kuzdak, Andrzej Pałka,Kamil Stelmasik, Karol Wójcik.
Spotkanie zorganizował Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP, a jego celem było nawiązanie konstruktywnej współpracy z radnymi Rady Miasta, próba wypracowania praktycznych narzędzi dla tworzenia i realizacji realnych strategii na rzecz pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz lepszego i pełniejszego rozwiązywania ich problemów.
Prezes UTW WSBiP wprowadzając do debaty powiedziała:
Słuchacze UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Seniorzy ze związków zawodowych emerytów i rencistów, ostrowieckich Klubów Seniora z wielkim uznaniem i wdzięcznością odnoszą się do inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Gminy i Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
w zakresie tworzenia systemowej polityki senioralnej. Doceniamy to w pełni, ale uważamy,że wykorzystanie w większym stopniu naszej wiedzy i doświadczenia w szerokich konsultacjach pomogłoby w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki senioralnej, gwarantującej godne, bezpieczne, zdrowe i aktywne starzenie się.
Nikt tak nie zna naszych potrzeb, jak my sami, bo wiedza o starości to jedno, a jej doświadczanie to drugie.
Seniorów w naszym mieście wg danych GUS -u jest już prawie 20 % . Srebrna polityka staje się więc koniecznością,zwłaszcza że co trzecia osoba w naszym regionie mieszka samotnie.
Józefa Hryniewicz - przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej powiedziała :
" Czeka nas tsunami starych ludzi, a nie jesteśmy gotowi nawet na rozmowę o polityce senioralnej".Stąd pospieszne działania Rządu i Parlamentu zmierzające do opracowania kompleksowego programu dla seniorów, który wg zapewnień pani wicepremier Szydło ma się ukazać w 2019 r. Dotychczas ukazał się obszerny dokument opracowany przez Ministerstwo Rodziny, pracy i Spraw Socjalnych - " Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017", jest tu rozdział dotyczący woj. świętokrzyskiego.
Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych powinna być oparta o rzetelną diagnozę potrzeb i oczekiwań tej grupy ludzi. Należałoby więc przeprowadzić badania ankietowe na dużej grupie seniorów, bądź posłużyć się badaniem metodą " Panelu obywatelskiego". Z pomocą mogłaby przyjść WSBiP, a konkretnie dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. Podaję to pod rozwagę. To prosty sposób
na wyrażenie opinii w sprawach istotnych dla naszego miasta.

Zarząd UTW WSBiP na bieżąco śledzi uchwały, zarządzenia i postanowienia wydawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych - Rada ds. Polityki Senioralnej., Komisję ds.Osób Starszych przy Rzeczniku Spraw Obywatelskich,Senacką Komisję Polityki Senioralnej,Sejmową Komisję Polityki Senioralnej czy Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Śledzimy też, co robią seniorzy w innych miastach, co zamieszczają w Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Mamy wiedzę, możemy sie nią dzielić i pomagać samorządowi w planowaniu i realizacji poltyki senioralnej, aby była ona jeszcze bardziej efektywna i pomocna osobom starszym.
Słowa wielkiego uznania i ogromnej wdzięczności kierujemy do prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego, który w swoim programie działania politykę senioralną uczynił jednym z priorytetów. Dziękujemy także państwu Radnym, którzy dotychczas interesowali sie sprawami seniorów, pomagali merytorycznie , a także finansowo:
/dla UTW /- pani Marta Woźnicka - Kuzdak, pani Agnieszka Rogalińska,panowie : Marek Giemza, Karol Wójcik,Kamil Kutryba, dyr. Dariusz Kaszuba. Współpracowaliśmy także z Panem Kamilem Stelmasikiem i panem Andrzejem Pałką.
Wszystkim państwu serdecznie dziękujemy.
Widzimy i doceniamy to , co władze samorządowe robią dla seniorów w naszym mieście, a działań jest dużo. ale zawsze może być więcej.
W dalszej części spotkania wiceprezydent Piotr Dasios przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą strategii rozwoju miasta w kontekście polityki senioralnej i zadań realizowanych w tym zakresie. Podkreślił otwartość samorządu na potrzeby oraz problemy osób starszych.
W ożywionej dyskusji seniorzy, których reprezentowali: słuchacze UTW WSBiP,Grażyna Maj, Wiesława Maj, Bogusława Malinowska,Zbigniew Sławiński, mówili o trudnych dla nich sprawach i prosili o pomoc w ich rozwiązaniu, jak np.autobusy niskopodłogowe dla linii nr 1, 3 i 6, ułatwienie dojazdu pacjentom onkologicznym do Centru Onkologii w Kielcach, bezpłatna mammografia dla kobiet 70+, możliwość spotkań osób starszych z osiedla w Senior Wigor po godz.15.00.
Zarówno Pan wiceprezydent jak i Radni zadeklarowali pomoc w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, oraz potwierdzili celowość takich spotkań.

DEKLARACJA KOŃCOWA, którą przyjęli Uczestnicy spotkania - współdziałanie samorządu lokalnego z przedstawicielami organizacji seniorskich w Ostrowcu Świętokrzyskim " DZIAŁAJMY RAZEM":

1.zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta po 60. roku życia.
2.Zorganizowanie dwa razy w roku wspólnej debaty " Usłyszeć głos seniora".
3. Zacieśnienie współpracy radnych z przedstawicielami organizacji seniorskich w obszarze przekazywania informacji dotyczących aktualnej polityki senioralnej rządu oraz samorządu terytorialnego.
4.Pomoc radnych w promowaniu i upowszechnianiu wartościowych programów i projektów podejmowanych przez seniorów na rzecz osób starszych w myśl hasła :" DZIAŁAJMY RAZEM".
5.Nawiązanie bliższej współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą Seniorów - organizacją o charakterze doradczym i konsultacyjnym.

Organizatorzy spotkania są przekonani,że ta pierwsza debata, dyskusja może stać się
udoskonalaniem i poszerzeniem bazy dobrych praktyk prowadzonych w stosunku do osób starszych przez samorząd lokalny. Mamy też nadzieję, że wnikliwe przyjrzenie się różnorodnym propozycjom oraz problemom zgłaszanym przez seniorów, może być inspiracją do nowych działań, do podejmowania prób szukania rozwiązań, często do tej pory niespotykanych.. Państwo radni, bądźcie dla seniorów grupą wsparcia Tylko razem możemy tworzyć miasto przyjazne seniorom.

„Zabawa w życiu człowieka"
To temat wykładu wygłoszonego przez prof. Jerzego Nowocienia z Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 29.05.2019r. w UTW WSBiP. Wymowę tego wykładu można bez obawy wyrazić sentencją Marii Dąbrowskiej „Wartość człowieka nie w tym, co ma, tylko w tym, czy potrafi doznać radości czyniąc, tworząc".
Po wstępnym rozważaniu, kim jest człowiek, jaki jest sens jego życia Pan prof. wskazywał na konieczne w danych warunkach działania wychowawcze i społeczne, by człowiek jako istota nie był zagubiony, niepewny czy otoczony obcością. Jako istota bio-psycho-społeczna realizuje się poprzez pracę, zabawę i twórczość, do czego przygotowuje go odpowiednie wychowanie, wykształcenie w określonych warunkach społecznych.
Praca jako wyraz potwierdzenia samego siebie, potrzeba pożytecznego wysiłku, daje możliwość refleksji, jak spędzać życie w społeczeństwie coraz bardziej konsumpcyjnym w warunkach zmieniającego się oblicza kultury. To nowoczesne oblicze to ideał „Wielkiej zabawy" jako sposób istnienia i funkcjonowania ludzi wolnych od trosk materialnych.
Ale historia, tradycja i wypracowane metody i środki w wyniku badań psychologiczno-pedagogicznych i ogólny postęp nauki wskazują na istotne walory zabawy jako: środka rozwoju, odnajdywania się w różnych dziedzinach twórczości, doznawania radości i przyjemności przeciwnej prozie życia codziennego. Zabawa ma także wartości uspołeczniające.
Wykładowca wskazywał na liczne badania naukowe, motywujące do zabawy twórczej, rozwijającej i kształtującej poszczególne zmysły, sprawności służące samorealizacji, będącej źródłem poznania, jak: K. Grossa, Marii Montessori, E.B. Hurlocka, J Huizinga, Znanieckiego i in.
Zasady tworzone w zabawach są przydatne w rozwoju życia społecznego, w dążeniu do wspózawodnictwa. Ludyczny charakter zabawy o charakterze edukacyjnym mają gry i zabawy ruchowe, sport. Zabawy są też przejawem atrakcyjnego życia towarzyskiego.
Jadwiga Myśliwska

SPOTKANIE WIELKANOCNE w UTW WSBiP 15.04.2019r.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość" – tak istotę Świąt Wielkanocnych ujmował Jan Paweł II.
Gośćmi uroczystego przedświątecznego spotkania, zorganizowanego przez UTW byli przedstawiciele Władz WSBiP: dr Izabela Zaborowska – Rektor, Prof. zw. dr hab. Zbigniew Doliwa-Klepacki, dr Grażyna Kałamaga – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, mgr inż. Józef Tyburczy – Kanclerz, Justyna Osuch – Dyrektor Działu Naukowo-Dydaktycznego i Barbara Bakalarz-Kowalska –Dyrektor Biblioteki. Starostę Ostrowieckiego reprezentowała Anna Męczkowska, a Prezydenta Miasta - Tomasz Gębka – z-ca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta.
Zgodnie z intencją tematyką okolicznościowych prelekcji była „Wizja Sądu Ostatecznego w Biblii, literaturze i sztuce". W tematykę w jej głębokim ujęciu teologicznym wprowadził słuchaczy Ks. dr Łukasz Sadłocha odnosząc się do Ewangelicznego ujęcia Sądu Ostatecznego jako przeznaczenia świata, ludzkości i człowieka. Posługując się ustaleniami eschatologii Ks. dr prześledził poglądy teologów chrześcijańskich na przestrzeni wieków i ich sposób pojmowania Sądu Ostatecznego. Współcześnie to nie tylko groza ale też nasza nadzieja.
O naturze człowieka, grzechu i zbawieniu w obrazie tworzonym przez sztukę mówił Pan Wojciech Mazan, historyk sztuki z BWA. Nakreślił wizje Sądu Ostatecznego w malarstwie i rzeźbie poczynając od średniowiecza. Artyści ci, skupiając się na tematyce sakralnej, tworzyli przekazy właściwych i wartych przestrzegania w danym czasie wartości. Poprzez odbiór ich dzieł możemy zrozumieć wartość wiary dla człowieka średniowiecznego, co także jest ważne dla nas. Prelegent przywoływał liczne przykłady rzeźby romańskiej z uwzględnieniem jej hierarchizacji i symboliki. Największą popularność w artystycznym ujęciu Sądu Ostatecznego zyskały dzieła R.van der Weydena, H. Memlinga, Michała Anioła czy Wiliama Blake'a.
Wpływ biblijnego motywu Sądu Ostatecznego na literaturę, a zwłaszcza poezję, zaznaczyła Jadwiga Myśliwska. W literaturze ten motyw występuje rzadziej, natomiast duch apokalipsy jako zjawisko objawienia, wizji i zdarzeń przerażających, tajemniczych wielokrotnie w ciągu wieków występował. Wiele utworów literatury polskiej średniowiecza ukazuje obraz ludzi zmagających się z trudami życia doczesnego i dążących do zbawienia. Były nimi głównie anonimowe żywoty świętych, legendy, wiersze religijne i dydaktyzujące. Poeci romantyczni, jak: C.K. Norwid, A. Mickiewicz, Z. Krasiński nawiązywali do męczeńskich dziejów Polski w okresie zaborów. Wyrazicielem wiary w dostąpienie zbawienia był Jan Kasprowicz- wiersze „Dies irae", hymn „Święty Boże". Poeci współcześni, jak Cz. Miłosz, K.I. Gałczyński czy K.K. Baczyński, wyrażali w swoich utworach rozczarowanie, poczucie zagrożenia; jedynie Cz. Miłosz w wierszu „Piosenka o końcu świata" daje nadzieję tym, których niepokoi możliwość Sądu Ostatecznego. K.K. Baczyński to poeta apokalipsy spełnionej, poeta okupacyjnej katastrofy. Wybitny poeta Z. Herbert w wierszu „U wrót doliny" przedstawia dziejowy moment Sądu Ostatecznego. W utworze stawia pytania, czy świat, w którym nie ma miejsca na drobne radości i oznaki przywiązania, może dać szczęście.
Dopełnieniem uroczystej wielkanocnej atmosfery były pieśni pasyjne w wykonaniu Chóru UTW przygotowane pod kierunkiem Państwa Alicji i Waldemara Sołtysów: -„Pozwól mi swe męki śpiewać", „Pieśń się rozlega", „Pan zmartwychwstał", „Alleluja, biją dzwony", „Niebo już pełne gwiazd".
Powszechne też były ogólne i osobiste Życzenia Wielkanocne. Końcowym akcentem zaś – symboliczny poczęstunek „z jajeczkiem" przygotowany dla wszystkich uczestników spotkania.
Jadwiga Myśliwska

09.04.2019r. Udział Słuchaczy UTW WSBiP w wykładzie:
„Pacjent z chorobami cywilizacyjnymi w gabinecie stomatologicznym XXI wieku"
w ramach Programu Akademia Pełna Zdrowia realizowanego przez Starostwo Ostrowieckie

Słuchacze UTW WSBiP uczestniczyli w wykładzie dra Piotra Borowskiego z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej w Starachowicach. Wykład zorganizowany był w ramach programu profilaktyczno- edukacyjnego realizowanego przez Starostwo Ostrowieckie -„ Akademia Pełna Zdrowia" . Na wykładzie zostały omówione zagadnienia dotyczące stomatologii: planowanie wizyty u dentysty, jedno wizytowe leczenie zębów, diagnostyka, plan leczenia, dbałość o zęby, estetyka, czyszczenie zębów. Z zakresu Nowoczesnej stomatologii przybliżono słuchaczom zagadnienia dotyczące nowoczesnych środków znieczulających, wizyty u dentysty bez bólu, znieczulenia ogólnego w gabinecie stomatologicznym. Omówione zostały nowoczesne rozwiązania protetyczne ( licówki, korony pełnoceramiczne, cyrkonowe) jak również zagadnienia z Implantologii: przeciwwskazania implantów , ewentualne powikłania .

Wernisaż wystawy prac słuchaczy UTW

10 kwietnia br odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac artystycznych słuchaczy ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w hali wystawienniczej Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. W tej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: naczelnik UM , Tomasz Gębka, Zofia Słapek, emerytowana nauczycielka plastyk, ostrowiecka malarka,
zarząd i słuchacze UTW, Ewa Działowska, p.o. dyrektor Muzeum.
W części ogólnej były podziękowania za trud artystyczny dla twórców dzieł malarskich
i fotograficznych oraz dla organizatorów wystawy letniej, która potrwa parę miesięcy.

Na wystawie zostały zaprezentowane prace plastyczne o różnorodnej tematyce i technice malarskiej- uczestników Sekcji Plastycznej prowadzonej przez Zbigniewa Sawaryna, ostrowieckiego malarza.
Były to : duże płótna- barwy połączone z grą światła- abstrakcje Anny Dąbrowskiej,
tajemnicze monotypie i abstrakcje Anny Gębusi i Teresy Lisowskiej ( imponujące barwne powierzchnie malarskie), Danuty Szałapskiej- współczesne malarstwo wyrażające emocje autorki poszukującej nowych technik plastycznych oraz kolorowe kwiaty- obrazy olejne
i akrylowe Ireny Zbierady, Bożeny Kośli i Urszuli Rycombel- pejzaże prezentujące piękno przyrody.

Na szczególną uwagę zasługuje również wystawa..ILE?.... fotografii Andrzeja Bartczaka, uniwersyteckiego „ptasznika" oraz znakomitego znawcy i fotografa przyrody.
Na wystawie fotograf zarezentował przede wszystkim różne gatunki ptaków, które jako baczny obserwator przyrody odnalazł w koronie drzew w mieście i na wsi, w lesie Rezerwatu Krzemionki,
w środowisku wodnym, nad rzeką i w stawie.
Prezentowane zdjęcia w formacie .......są niepowtarzalne, zachowujące chwile z życia płochliwych istot, które dzięki cierpliwości i refleksowi fotografa zostały uwiecznione w środowisku roślinnym
w blasku światła promieni słonecznych.

Otwarcie wystawy prac plastyków i fotografa przyrody uświetniły występy zespołów artystycznych pod kierunkiem Ewy Bałazy. Zaprezentowano pouczająca bajkę o dziadku i wnuczku oraz taniec na melodię „Motylem jestem". Na zakończenie wernisażu wystawy prac chór UTW zaprezentował wesołe piosenki od przewodnictwem Alicji i Waldemara Sołtysów.

Borys Krystyna

 

 

 

echo seniora nr291

echo seniora nr29kopia2 

 

echo seniora nr28

echo seniora nr27

echo seniora nr26

echo seniora nr251

echo seniora nr252 

echo seniora nr241
echo seniora nr24 str2 

 

echo seniora nr23

echo seniora nr221

echo seniora nr222

echo seniora nr211

echo seniora nr212

 echo seniora nr201

echo seniora nr202

echo seniora nr191

echo seniora nr192

echo seniora nr18

 echo seniora nr171

echo seniora nr172

echo seniora nr161

echo seniora nr162

tu mozna oglądać bajkę

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=vhXM-8-aEOA

echo seniora nr15

echo seniora nr141

echo seniora nr142

echo seniora nr131

echo seniora nr132

echo seniora nr121

echo seniora nr122

echo seniora nr11 21

echo seniora nr112

 

echo seniora nr101

  echo seniora nr102 2

 
ECHOSENIORAUTW WSBIP

 

 

Grudniowe spotkania...

 

Rok akademicki  2018/2019

WYDANIE /GRUDZIEŃ

 

Współpraca międzypokoleniowa
 
17 grudnia br.zaprzyjaźnione od lat z UTW Liceum Ogólnokształcące NR III w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodziło pięćdzisięciolecie nadania szkole imienia Władysława Broniewskiego.
Na tę niezwykłą uroczystość Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie zaprosili prezes UTW Matyldę Niewójt oraz wiceprezes Jadwigę Myśliwską.
Po przywitaniu zaproszonych gości dyrektor liceum mgr inż. Robert Warda przedstawił sylwetkę Patrona Szkoły, wybitnego poetę, patriotę, rewolucjonistę. 
Barwną i nietypową biografię Władysława Broniewskiego, ukazującą skomplikowaną drogę życia poety, żołnierza, twórcy poezji rewolucyjnej, liryki miłosnej oraz trenów, przedstawili uczniowie liceum w niezwykle oryginalnie zaaranżowanym przedstawieniu pt.Bar " Pod Zdechłym Psem ",sprawnie łączącym słowo poetyckie, muzykę i śpiew.Ogromne gratulacje dla niezwykle uzdolnionej i kreatywnej młodzieży i wyrazy uznania dla polonistki mgr Ewy Wyjadłowskiej.
 
l

SZLACHETNA PACZKA - Lubię ludzi

Już po raz drugi ostrowiecki UTW włączył się do ogólnopolskiego projektu społecznego organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
W tym roku słuchacze UTW przygotowali paczki z artykułami spożywczymi na kwotę 1500 zł.Trafiły one do osób potrzebujących pomocy z terenu naszego miasta.
Zarząd serdecznie dziękuje darczyńcom za zrozumienie idei ogólnopolskiego projektu społecznego.
Akcją kierowała prezes UTW Matylda Niewójt, wspierana przez Irenę Grudniewską z sekcji " Pomocna Dłoń ".
Uniwersytet za udział w tej niezwykle potrzebnej akcji otrzymał podziękowanie i okolicznościowy dyplom "SZLACHETNA PACZKA. Lubię ludzi".

 

10 grudnia słuchacze UTW mieli okazję spotkać się z asesorem komorniczym

Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowiemec. Piotrem Bielówką.

Wykład i rozmowa ze słuchaczami potwierdziły, jak bardzo potrzebna jest wiedza na temat pracy komornika

- funkcjonariusza publicznego zajmującego się egzekwowaniem przymusowym rozstrzygnięć sądowych.

Mec.Bielówka wyjaśnił takie zagadnienia,jak:

1.Kto może być komornikiem sądowym?

2.Tryb powoływania i odwoływania komorników.

3.Uprawnienia i odpowiedzialność komornika.

4.ABC dłużnika.

5.Negocjacje z wierzycielem.

6.Dlaczego warto rozmawiać z komornikiem? Dlaczego nie należy go unikać?

Po tych wyjaśnieniach słuchacze zadawali pytania, wyrażali swoje wątpliwości i obawy.

Kończąc spotkanie mecenas poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie

nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

 

Relacja ze spotkania Słuchaczy UTW z Profesorem
Zbigniewem Doliwa-Klepackim 3.12.2018r.

              Było to niezwykle doniosłe i oczekiwane wydarzenie. Celem spotkania było wysłuchanie wykładu Pana Profesora „Quo vadis, Europo?", a w tej problematyce Nestor polskiej nauki jest wybitnym specjalistą i od 15 lat zaznajamia seniorów z tą tematyką.
Ciekawy wykład poprzedziły jednak serdeczne podziękowania i gratulacje złożone Profesorowi – założycielowi ostrowieckiego uniwersytetu dla dorosłych z okazji Jubileuszu 15-lecia UTW WSBiP. Uczyniła to w imieniu wszystkich Słuchaczy Prezes UTW Matylda Niewójt wręczając jednocześnie symboliczną statuetkę Jubileuszową. Wszystkim obecnym towarzyszyło w tej sytuacji głębokie wzruszenie, a Panu Profesorowi też nie udało się tego ukryć. Uczestnikami tego wyjątkowego spotkania były również Władze Uczelni patronackiej – WSBiP.
             W swoim wykładzie Prof. Zbigniew Doliwa-Klepacki zarysował zmieniającą się sytuację w Europie, perspektywy i prawdopodobne modele Unii Europejskiej, a w szczególności udział i pozycję Polski w tych przemianach. Właściwa Profesorowi znajomość, dociekliwość naukowa i obiektywizm w przybliżaniu problemów Europy, Unii Europejskiej i miejsca Polski w Unii dokumentują liczne prace naukowe – książki i artykuły dotyczące przyszłości UE.
Każde spotkanie z Panem Profesorem, wysłuchiwanie wykładów, jest dla Słuchaczy niezwykle ważne i nobilitujące.

                                                          Jadwiga Myśliwska

 

 

 echo seniora nr9

 

echo seniora nr81

echo seniora nr82

galeria zdjęc

{gallery}pre{/gallery}

echo seniora nr71

echo seniora nr72 

echo seniora nr61

echo seniora nr62

 

echo seniora NR51

 echo seniora NR52

 parlament seniorów

 inauguracja roku akademickego

inauguracja roku akademickego2

 echo seniora nr21

echo seniora nr22

FORUM4

Joomla Template by Joomla51.com