utw_banner_1712-02.jpg

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 49/wrzesień 2020

                                                                                             

 

 E9289896

           28.09.2020r. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW WSBiP

28, września 2020r o godz. 1500 w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się Walne Zebranie   Członków. W zebraniu wzięło udział 90 członków UTW co potwierdziła protokołem wybrana Komisja Skrutacyjna

(Romuald Redlich i Ewa Kołsut). Przedmiotem obrad była tematyka ujęta w Porządku Obrad:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019

(referowali - Matylda Niewójt, Andrzej Bartczak0

Obowiązek zatwierdzenia powyższych sprawozdań był do 30.09.2020.

 • Podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019

    - przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Wiewiór-Piasecka

 • Przedstawienie sprawozdania Samorządu Słuchaczy – Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Teresa Żelazna.

Przewodniczącym WZC był Andrzej Bartczak, sekretarzem – Irena Podsiadły.

Sporządzone dokumenty znajdują się w aktach UTW WSBiP.

Obrady zostały przeprowadzone z zachowaniem zaleceń sanitarnych obowiązujących

w okresie pandemii.

                                                                                                   Irena Podsiadły

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 48/wrzesień 2020

                                                                                             

 

E9229833 

SPOTKANIE  INTEGRACYJNE  LIDERÓW  UTW WSBiP

Tradycją   stały się wycieczki turystyczne organizowane dla liderów UTW na zakończenie roku akademickiego. To  forma podziękowania za całoroczną  wolontariacką pracę na rzecz słuchaczy.

Panująca pandemia uniemożliwiła wyjazd po zakończeniu roku akad. 2019 /2020. Dlatego Zarząd UTW podjął decyzję o zorganizowaniu 22 września spotkania integracyjnego w kompleksie edukacyjnym lesniczówki Zwierzyniec. Rozpoczęła je ciekawa prelekcja leśniczego Jacka Sobolaka na temat rezerwatów oraz gospodarowania zasobami lesnymi na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Potem rozpoczęło się wspólne grillowanie, koleżeńskie pogaduszki no i oczywiście ...śpiewanie. 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 47/wrzesień 2020

                                                                                             

 

IMG 20200925 101305

  

W dniach 21-25 września dwoje naszych słuchaczy Anna Pytlakowska i Andrzej Bartczak  szkoliło się na liderów organizacji seniorskiej w Krakowie.

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
zaprosiła przedstawicieli/przedstawicielki seniorskich organizacji pozarządowych  do udziału w bezpłatnych, 5-dniowych szkoleniach

pn. Akademia Lidera Organizacji Seniorskiej,

organizowanych w ramach projektu Akademia Liderów Seniorskich Organizacji Pozarządowych. 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 46/wrzesień 2020

                                                                                             

 

zd7

 „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZAROWNICZKI – PRZEWODNICZKI”

 NAGRANIE AUDIOWIZUALNE NA KRZEMIONKACH

 

           Uniwersytet Trzeciego WSBiP realizuje w tym roku zadanie publiczne „Świętokrzyskie czarowniczki- przewodniczki – nagranie audiowizualne o tematyce artystycznej i wydanie publikacji” dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

            W związku z tym przez dwa miesiące wakacyjne / lipiec- sierpień/ przedstawiciele grup artystycznych UTW/ kabaretu, teatru, zespołu tanecznego i chóru/ przygotowywali się do nagrania telewizyjnego w budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, dzięki uprzejmości Władz Uczelni. Postanowiono ponownie pokazać przedstawienie według autorskiego scenariusza Alicji Kowalskiej w reżyserii Ewy Bałazy, za które osiem lat temu ostrowieccy artyści otrzymali nagrodę Grand Prix podczas Juwenaliów III Wieku w Warszawie.

            3 września br. odbyło się nagranie audiowizualne spektaklu teatralnego

” Świętokrzyskie czarowniczki- przewodniczki”, wykonane przez Ekipę Telewizji Lokalnej Ostrowiec Świętokrzyski i Świętokrzyskie, na terenie Rezerwatu Krzemionki , dzięki bardzo dobrej współpracy z Muzeum Historyczno- Archeologicznym . Postanowiliśmy wspólnie promować Ziemię Świętokrzyską, w tym Krzemionki i Ostrowiec Świętokrzyski.

            W nagraniu wzięli udział uniwersyteccy artyści i sympatycy grup artystycznych, także słuchacze UTW WSBiP, którzy wystąpili jako turyści. 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 45/wrzesień 2020

                                                                                             

 

Spotkanie  z  Prezydentem Jarosławem Górczyńskim

  

   4.09.2020r. Grupa Słuchaczy UTW  WSBiP uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem Miasta Jarosławem Górczyńskim. UTW reprezentowali: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Samorząd Słuchaczy oraz przedstawiciele Słuchaczy Liderów.   Miejscem spotkania był nowy budynek  o umownej nazwie  Strefa Aktywności Społecznej  w sąsiedztwie Ostrowieckiego Browaru Kultury.

   Spotkanie to miało charakter informacyjny. Pan Prezydent  przedstawił zebranym  celowość  zaawansowanego procesu na rzecz opracowania Planu  Rozwoju Lokalnego i Rozwoju Instytucjonalnego Miasta. Prezes UTW WSBiP Matylda Niewójt wyraziła przekonanie, że aktywni Słuchacze są tym procesem zainteresowani i na tym polu wykazują pewną aktywność. Przekazała też serdeczne podziękowania za  pomoc i wspieranie Stowarzyszenia w różnych sferach działalności, m.in. za możliwość korzystania z nowego obiektu socjalnego i  w pewnym zakresie zasobów OBK.

   Za organizację i uczestniczenie w spotkaniu dziękujemy również Panu Tomaszowi Gębce, Naczelnikowi  Wydziału Planowania i Rozwoju UM oraz Panu Dyrektorowi MCK Jackowi Kowalczykowi.

                                                             Jadwiga Myśliwska

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 44/sierpień 2020

                                                                                             

 

E8289585 

 P O D Z I Ę K O W A N I A  I   Ż Y C Z E N I A

 dla   KANCLERZA WSBiP PANA JÓZEFA TYBURCZEGO

           28 sierpnia br.członkowie Zarządu, Komisji Rewzyjnej i Samorządu Słuchaczy zorganizowali uroczyste spotkanie, na którym podziękowali odchodzącemu na emeryturę   Kanclerzowi WSBiP Panu Józefowi Tyburczemu za 17 lat owocnej współpracy.              

Gośćmi honorowymi byli – Rektor WSBiP dr Paweł Gotowiecki oraz były Prezes UTW Józef Pazderski.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 43/lipiec 2020

                                                                                             

Powstała Świętokrzyska Delegatura

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

       30 lipca br. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starachowicach odbyła się regionalna Konferencja UTW województwa świętokrzyskiego, na którą zaproszono delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Gościem specjalnym była prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW w Warszawie – Krystyna Lewkowicz.

W obecności władz miasta, powiatu i województwa rozmawiano o problemach seniorów, tworzeniu polityki senioralnej oraz działaniach Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów.

   Po wystąpieniu prezes Krystyny Lewkowicz, która przekonywała, jak ważną rolę może spełniać Delegatura OPS w naszym województwie, doszło do głosowania.

Komitet Organizacyjny oraz delegaci OPS z woj. Świętokrzyskiego podjęli jednogłośnie Uchwałę w sprawie powołania Świętokrzyskiej Delegatury OPS oraz dokonali wyboru 5 -osobowego

Prezydium. Przewodniczącym został prezes UTW w Starachowicach – Jerzy Krawczyk.

Ostrowiecki UTW reprezentowały : prezes Matylda Niewójt oraz delegatki do OPS : Teresa Piasecka i Teresa Żelazna .

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 42/lipiec 2020

                                                                                             

DEBATA O PRZYSZŁOŚCI

  OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

            22 lipca br.   w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się debata na temat przyszłości Ostrowca Świętokrzyskiego, w której uczestniczyło ok. 50. przedstawicieli mieszkańców w różnym wieku, reprezentujących wiele środowisk , m.in. przedsiębiorców, instytucje, placówki edukacji, stowarzyszenia. W debacie tej uczestniczyli również -zaproszeni przez władze miasta- reprezentanci ostrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP .

Panelistami byli: Anna Niedbała, sekretarz miasta, Piotr Dasios, wiceprezydent miasta, Jan Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta, Mariusz Łata, naczelnik Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Ostrowieckiego, Zbigniew Wesołowski, przedstawiciel inwestorów i Henryka Korytowska – ekspert ze Związku Miast Polskich.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 41/lipiec 2020

                                                                                             

A   M Y   C I Ą G L E   U C Z Y M Y   S I Ę

 

    IMG 20200708 141347       

Już po raz kolejny Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowała w dniach od 8 do 10 lipca 2020 r. w Podegrodziu k. Nowego Sącza warsztaty „ AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW '' dla liderów działających na rzecz seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

            Głównym celem warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów animowania działalności edukacyjnej dla seniorów na szczeblu lokalnym.

 

Tematyka zajęć obejmowała m.in.:

 

 • Organy wewnętrzne w NGO's
 • Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO's, w tym TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO
 • Pozyskiwanie środków na działalność statutową, w tym pomoc finansowa z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID- 19

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 40/lipiec 2020

                                                                                                                     

 

SŁUCHACZE UTW NA KRZEMIONKACH

 

zdj2

8 lipca br.- Udział uniwersyteckich przedstawicieli Teatru Żywego Słowa

w specjalnym pokazie filmowym, prezentującym kopalnie krzemienia pasiastego i codzienne życie ludzi w bardzo odległych czasach, ich pracę i ewentualne zmagania w tworzeniu warunków do bezpiecznego zamieszkiwania na terenie Krzemionek Słuchacze UTW – Wanda Hauer, Anna Gębusia i Tadeusz Morawski- przebrani za pradawnych mieszkańców osady geolitycznej- nosili wiązki trzciny na budowę dachu chaty.

Dzień filmowy przyniósł uczestnikom nagrania dużo wrażeń, wzbogacił wiedzę o naszych przodkach, a także statyści poznawali tajniki powstawania filmu wyjątkowego, stanowiącego rekonstrukcję pradziejów sprzed 5 tysięcy lat.

Prapremiera filmu pt. „ Krzemienne Dziedzictwo” odbędzie się 19 lipca br. z okazji 98 .rocznicy odkrycia Krzemionek, wpisanych już na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Film popularno- naukowy zobaczymy w ramach Tegorocznych Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia.

utw krzemionki 

 

 

 

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 39/czerwiec 2020

                                                                                                                     

 

Oficjalnie wręczono Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Promesę na realizację projektu " Pełni życia, pełni sił. Senior 60+" 

z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

105580873 724624078300335 7226550870282051169 n

 

 

Relacja z tego wydarzenia w TVLOKALNA Ostrowiec w zakładce MEDIA O NAS

 

 

Galeria zdjęć udostępniona przez Agnieszkę Cybulską   

 

 

 

 

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 38/kwiecień 2020

                                                                                                                     

 

maseczki001

MY W DOMU SIEDZIMY, ALE WCALE SIĘ NIE NUDZIMY.....

Są kobiety, które zawsze znajdą czas, aby sprostać ważnym wyzwaniom i potrzebom chwili. Pojęcie nudy, związane z przymusowym pozostawaniem w domu z powodu epidemii, jest im zupełnie obce. Wypowiedziały więc walkę zwyczajnej bezczynności i....

przystąpiły do akcji " USZYJ MASECZKĘ ".

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 37/marzec 2020

                                                                                                                     

 

zdj11 

Dzień Kobiet – artystycznie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

9 marca b.r. odbyło się spotkanie Słuchaczy UTW w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Panowie Andrzej Bartczak (prowadzący i skarbnik Zarządu UTW), Marek Szczepański, Marian Kimbar, Tadeusz Morawski i Henryk Cymerys – przygotowali humorystyczny program pt. „Jesteś serca biciem….”

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 36/marzec 2020

                                                                                                                     

 

II  OSTROWIECKIE  KAZIUKI  - 7 i 8 marca 2020 r.


 Już po raz drugi Parafia św. Kazimierza Królewicza  zorganizowała uroczystość historyczno - religijno - kulturalną "Kaziuki Ostrowieckie" . To niezwykłe wydarzenie połączone zostało z zakończeniem Roku Jubileuszowego związanego z 35. rocznicą  powstania Parafii.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 35/marzec 2020

                                                                                                                     

 

E3029358

W y k ł a d   „DLACZEGO   BOLĄ  STOPY” 

Dr  R o b e r t a   B u r d y – specjalisty chirurgii ogólnej, podologa, wygłoszony             2.03.2020r. był dla słuchaczy  obrazowym przykładem holistycznego podejścia do dolegliwości, wstrząsającym sygnałem, wymuszającym troskę o własne nogi, a zwłaszcza stopy. Ludzkie stopy /wg Leonarda da Vinci/ - machiny o mistrzowskiej konstrukcji – są dla człowieka wyjątkowo ważne i najbardziej zapracowane. W ciągu życia  przemierzają ok. 100 tys. km i przenoszą tysiące ton.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 34/luty 2020

                                                                                                                     

 

starchowice 

SPOTKANIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
 S T A R A CH O WI C K I E G O  UTW

25 lutego br. czteroosobowa delegacja Stowarzyszenia UTW WSBiP wzięła udział w roboczym spotkaniu z członkami Zarządu UTW w Starachowicach : prezesem Jerzym Krawczykiem, wiceprezesami : Anną Tokarską i Heleną Wiesławą Pęczek, sekretarzem Jadwigą Sar oraz skarbnikiem Urszulą Fiałek. Ta niezwykle cenna i owocna inicjatywa pozwoliła powrócić do czasów, kiedy oba uniwersytety utrzymywały przyjazne kontakty, a słuchacze w czasie spotkań integracyjnych wymieniali się dobrymi praktykami. Mamy nadzieję, że teraz nastąpi wyraźne ożywienie na linii Starachowice - Ostrowiec Świętokrzyski.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 33/luty 2020

                                                                                                                     

  kopanski017

  POZNAWANIE ŚWIATA I JEGO KULTUR

Interesujący wykład mgr Jarosława Piotra Kopańskiego „Rajasthan – szlakiem fortów, świątyń i haveli” w dniu 17.02.2020r. wzbogacił wiedzę słuchaczy w tym zakresie.Rajasthan to stan w północno-zachodnich Indiach o obszarze porównywalnym z Polską., w którym przeważają pustynie, dominuje suchy pustynny klimat.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 32/luty 2020

                                                                                                                     

  E2189260

18.02.2020r. Bal Karnawałowy Seniorów w Hotelu „Accademia

 

„Jeśli chcesz ulżyć swemu sercu, zatańcz!” (Grek Zorba)

„Ach, co to był za bal”,

 

18 lutego („tłusty wtorek”) w hotelu „Accademia” odbył się Bal Karnawałowy Seniorów.

Organizatorem Balu był UTW WSBiP a finansowego wsparcia (na Zespół muzyczny) udzielił Pan Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. DZIĘKUJEMY.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 31/luty 2020

                                                                                                                     

 

E2109236

  W Y K Ł A D   10.02.2020r.

To poniedziałkowe edukacyjne spotkanie wszystkich słuchaczy było wyjątkowe. Wykład pt. „Bitwa warszawska – cud czy zmarnowane zwycięstwo ?”
wygłosił dr Paweł Gotowiecki – Rektor WSBiP.

Sama wojna 1920r, związane z nią bitewne i dyplomatyczne zmagania przedstawione seniorom, pogłębione szeroką interpretacją, ułatwiają głębsze poznanie i zrozumienie wagi tych wydarzeń dla odrodzenia i umacniania państwowości polskiej.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 30/luty 2020

                                                                                                                     

"FERIE w BOWARZE KULTURY z Sekcją RĘKODZIEŁA UTW WSBiP"

 

W dniach 29.01 i 05.02 2020r pod hasłem „Quilling Papierowy Filigran" odbyły się w Browarze w sali rzeźby warsztaty dla chętnych osób z miasta. Zajęcia te przeprowadzone zostały przez Elżbietę Frańczak, Irenę Kozakiewicz-Wojcik Marię Boberek i Emilię Sękiewicz panie z grupy rękodzieła UTW WSBiP.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 29/luty 2020

                                                                                                                     

      "PROCEDURA  NIEBIESKIEJ   KARTY JAKO NARZĘDZIE  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W  RODZINIE"

Pod takim tytułem odbyło się 6 lutego 2020 r. szkolenie organizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zebranych powitała przewodnicząca Zespołu Joanna Pikus,wymieniając na pierwszym miejscu Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego.Następnie przedstawiła prowadzącą zajęcia Panią Agnieszkę Olszewską -  prawniczkę,prawniczkę kanonistkę, mediatorkę rodzinną, superwizorkę przemocy w rodzinie, która podzieliła  się swoimi radami i spostrzeżeniami.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 28/luty 2020

                                                                                                                     

       CHARYTATYWNY  KONCERT DLA  HANI  TERLECKIEJ Z KIELC

2 lutego br. grupa Słuchaczy UTW wsparła charytatywną akcję na dalsze leczenie Hani cierpiącej na nowotwór mózgu.
Koncert połączony z licytacją zorganizowali młodzi ludzie z grupy Ostrowiecki Rap. Wystąpiły zespoły muzyczne ,raperzy i Dje, muzycy disco - polo, kluby sportowe, utalentowane dzieci i młodzież. Wszyscy razem, w jednym bardzo szczytnym, pięknym celu.
W ramach łączenia pokoleń grupa Słuchaczy UTW wsparła ten piękny cel, dokładając swoją cegiełkę.
 Po raz kolejny seniorzy UTW potwierdzili żywe zainteresowanie tym, co dzieje się w naszym mieście, włączając się w niesienie pomocy potrzebującym.

                                                    Matylda Niewójt

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 26/styczeń 2020

                                                                                                                     

KONCERT - WYSOCKI,  OKUDŻAWA -  NAJWIĘKSI BARDOWIE XX WIEKU

           Liczna grupa Słuchaczy UTW 31 stycznia2020 r.  w sali widowiskowej ODK " Malwa świetnie bawiła się na koncercie największych i najpiękniejszych, a także najbardziej znanych przebojów  rosyjskich pieśniarzy. Niezapomniany wieczór, niesamowity klimat,publiczność oczarowana doskonałym głosem Piotra Kajetana Matczuka ,który zaprezentował także zdolności aktorskie snując opowieść o barwnym i dramatycznym życiu obu bardów. Perfekcyjnie akompaniowali mu gitarzyści - Tomasz Imienowski oraz Artur Chyb.
 Koncert był powodem do wzruszeń, zadumy, powrotów do lat młodości, ale nie pozbawiony humoru i nutki satyry. Niesamowite emocje przekazywane przez trzech muzyków entuzjastycznie odbierała publiczność, współtworzyła klimat tego magicznego wieczoru, włączając się do wspólnego śpiewania znanych pieśni Okudżawy, jak np. " Trzy miłości ", " Balonik ", " Majster Grisza ," " Modlitwa " oraz Wysockiego - " Centrala zero siedem ", " Gdzie wywiozą ", " Polowanie na wilki ".
Rzęsiste brawa, owacje na stojąco - tak ostrowiecka publiczność podziękowała muzykom za wspaniały koncert.

                                                      Matylda Niewójt

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 27/styczeń 2020

                                                                                                                     

       Wyjazdy Słuchaczy UTW WSBiP do Teatru

       w I semestrze roku akadem. 2019/2020

1 grudnia 2019r. 52 osobowa grupa słuchaczy UTW wybrała się do

                           Teatru TeTaTeT w Kielcach .

Słuchacze obejrzeli sztukę Paula Elliota „Umrzeć ze śmiechu”- jednoaktowa komedia

w reżyserii Mirosława Bielińskiego.

O spektaklu:

„ Jeśli przez ostatnie 30 lat życia największą przyjemnością czterech pań było cotygodniowa, wieczorna gra w karty, fakt śmierci jednej z nich może być katastrofą. Jednak nie dla Connie, Millii i Leny, Te trzy damy z Południa postanawiają urządzić wieczór swojej przyjaciółce Mary „wypożyczają” w sposób mało legalny prochy z domu pogrzebowego i rozpoczyna się impreza, po której nic już nie będzie takie same.”

Zabawne sceny tej sztuki wywoływały śmiech słuchaczy dostarczając wiele radości.

 

26 stycznia 2020 r. ( niedziela) grupa słuchaczy wyjechała na wycieczkę do Warszawy.

Celem wycieczki było obejrzenie Musicalu „AIDA” w Teatrze Muzycznym Roma

a wieczorem Iluminacje świetlne w ogrodach Pałacu Króla Jana Sobieskiego w Wilanowie.

logo

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 25/styczeń 2020

                                                                                                                     

pageptakoliczenie

16. Zimowe Ptakoliczenie – 24-26 stycznia 2020 r.

Jak co roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków -zwróciło się z  tym apelem -

"W ostatni weekend stycznia ubierz się ciepło, weź lornetkę, coś do pisania i licz z nami ptaki!” Sprawdź, kto odwiedza Twój karmnik i podwórko, jacy ptasi goście pojawiają się w parku, co porabiają ptaki na ulicach Twojej miejscowości. Po raz szesnasty wolontariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zapraszają na spacery i inne wydarzenia Zimowego Ptakoliczenia. To akcja, która przywędrowała do nas z Wielkiej Brytanii. Co roku, w ostatni weekend stycznia, tysiące Brytyjczyków liczy ptaki w ogródkach, ogrodach i parkach w czasie Big Garden Birdwatch. W Zimowym Ptakoliczeniu co roku bierze udział około 3.000 osób, w różnym wieku. Dołącz do nich i wybierz się z nami na wycieczkę! Liczenie prowadzimy przez minimum godzinę, a wyniki nanosimy na elektroniczną kartę obserwacji dostępną na stronie https://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/karta-obserwacji/ OTOP na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Przez ostatnie dziesięć lat najliczniej obserwowanym gatunkiem jest krzyżówka, nasza najpopularniejsza kaczka".

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 24/styczeń 2020

                                                                                                                     

   zdj7  

    08.01.2020r. Słuchacze UTW z noworoczną wizytą

 

                 u mieszkańców DPS przy ul. Iłżeckiej

       W związku z Nowym Rokiem 2020 członkowie Teatru Żywego Słowa i kabaretu UTW odwiedzili mieszkańców Domu Opieki Społecznej przy ul. Iłżeckiej.

Z pensjonariuszami tego Domu łączą nas przyjacielskie kontakty od wielu lat.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 23/styczeń 2020

                                                                                                                     

     

zdj7        

21.01.2020 r. Udział Chóru UTW WSBiP w koncercie

 

                       „Z kolędą przez pokolenia”

 

           organizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 12

         Była to już VIII edycja tego wyjątkowego koncertu, w którym swój udział mają chórzyści Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSBiP. Jest to wspólne, wielopokoleniowe kolędowanie, „od przedszkolaka do seniora”. Tegoroczny koncert odbył się 21 stycznia w Ostrowieckim Browarze Kultury i był muzycznym upominkiem dla Babć i Dziadków z okazji Ich Święta 21 i 22 stycznia.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 22/styczeń 2020

                                                                                                                     

         Wykład prof. K. Bieleckiego.

Spotkanie słuchaczy UTW WSBiP z prof. Krzysztofem Bieleckim, wybitnym specjalistą z dziedziny chirurgii ogólnej, a także chirurgii onkologicznej odbyło się w WSBiP 20 stycznia 2020r.

Było to spotkanie wyjątkowe, składające się z dwóch części: wykładu i wspólnego chóralnego śpiewania piosenek wybranych ze Śpiewnika, opracowanego przez Pana Profesora.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 21/styczeń 2020

                                                                                                                     

 

 WOSP

     12.01.2020 r. Udział Słuchaczy UTW WSBiP

w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

            Orkiestra zagrała dla małych pacjentów. Pieniądze ponownie przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Sprzęt przeznaczony zostanie na wyposażenie sal operacyjnych i oddziałów intensywnej opieki pooperacyjnej. Celem WOŚP jest pomoc polskim szpitalom w zapewnieniu najwyższych standardów diagnostyki ogólnej, kardiologicznej, neurologicznej. 28 Finał WOŚP był realizowany pod hasłem „WIATR W ŻAGLE”

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 20/styczeń 2020

                                                                                                                     

 

 zdj1

               S P O T K A N I E   N O W O R O C Z N E   w UTW WSBiP

Pierwsze spotkanie słuchaczy UTW w 2020r., które odbyło się 13 stycznia, miało wyjątkowy uroczysty charakter. Uczestniczyli w nim również Goście reprezentujący WSBiP, władze samorządowe miasta, powiatu i środowiska oświatowego.

Gościem szczególnym była Pani dr Izabela Zaborowska, do której Prezes UTW w imieniu Zarządu i wszystkich słuchaczy skierowała serdeczne słowa podziękowania. Jako Rektor uczelni patronackiej, która była wielkim przyjacielem i pełnym serdeczności doradcą, wspierającym ambitne działania UTW. Wzajemnie wypowiadane ciepłe podziękowania i życzenia były momentem niezwykle wzruszającym.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 19/listopad,grudzień 2019 

                                                                                                                     

 

 Przedszkole19 6

 

TEATR ŻYWEGO SŁOWA I CHÓR UTW

spotkania Mikołajkowe, kolędowanie i Wigilia osiedla Ogrody

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 18A/grudzień 2019 

                                                                                                                     

  SPOTKANIE    OPŁATKOWE    w  UTW WSBiP

Tradycyjnie, od kilku lat, Słuchacze UTW WSBiP spotykają się w hotelu " Accademia " na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Samorząd Słuchaczy. 15 grudnia 2019 r. studentów ostrowieckiego uniwersytetu i zaproszonych gości powitała prezes UTW Matylda Niewójt. W uroczystości uczestniczyli : w imieniu Rektora WSBiP dr Grażyna Kałamaga,   była Rektor WSBiP dr Izabela Zaborowska, Starosta Ostrowicki Marzena Dębniak, Prezydent Miasta Jarosław Gorczyński. zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Tomasz Gębka, pracownik Starostwa Powiatowego Karol Wójcik oraz duszpasterz UTW ks. dr Łukasz Sadłocha .
Prezes Matylda Niewójt, przypominając misję UTW, przedstawiła realizację zadań i projektów podejmowanych w roku 2019. Wymieniła także osiągnięcia ostrowieckiego UTW , zwracając uwagę na działalność tej placówki w środowisku lokalnym, regionalnym a także udział w akcjach ogólnopolskich. Przekazała wyrazy ogromnej wdzięczności władzom i pracownikom uczelni patronackiej, władzom samorządowym miasta i powiatu, dyrektorom placówek kulturalno - oświatowych Muzeum Historyczno - Archeologicznemu,  Agencji Rozwoju Lokalnego ,Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności, Nadleśnictwu Ostrowiec Świętokrzyski, Piekarni " Małgorzatka ", Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Samorządowi Słuchaczy UTW, prowadzącym zajęcia  oraz tym wszystkim, którzy wspierali działalność  UTW dobrą radą i życzliwym słowem.
Po wspólnej modlitwie , Matylda Niewójt razem z wiceprezes Jadwigą Myśliwską i ks. Łukaszem Sadłochą, złożyli serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania. Słowa uznania dla Zarządu i Słuchaczy UTW przekazali zaproszeni goście, dołączając najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.
Następnie , zgodnie z tradycją, przed kolacją wigilijną, na której nie zabrakło wigilijnych potraw, łamano się opłatkiem i składano sobie życzenia.
Uroczystą oprawę spotkania zapewnił Chór UTW prowadzony przez Alicję Major - Salwierz. Piękne polskie kolędy i pastorałki  stworzyły  niezwykły i niepowtarzalny nastrój tego wieczoru. To kolejne pełne serdeczności i wzajemnej życzliwości spotkanie integracyjne Słuchaczy UTW.
                                                                                                   
                                                                         Matylda Niewójt

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 18/grudzień 2019 

                                                                                                                     

 

 Udział przedstawicieli Zarządu UTW

w ogólnopolskiej  konferencji

„Przestrzeń dla seniorów 2.0 ”w Krakowie

 

11-12 grudnia br.  Ewa Bałazy i Krystyna Borys wzięły udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „ Przestrzeń dla seniorów 2.0” , podsumowującej działania z projektu  Fundacji Mapa Pasji, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Uczestnicy konferencji - w tym zaproszeni goście
z Ostrowca, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Końskich - poznali rezultaty projektu m.in. : projektowanie przestrzeni publicznych wspólnie z seniorami  w 6 gminach województwa małopolskiego, diagnozowanie potrzeb seniorów i gminne polityki senioralne. Głos zabrał także Lukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO  na  tematy związane
z ogólnopolskimi inicjatywami seniorów – prezentowane też w „Głosie Seniora”, m.in. takie jak: ogólnopolska karta seniora, akcja „Stop manipulacji” i inne.

Reprezentantki UTW WSBiP uczestniczyły w panelu: „Jaką przestrzeń tworzą seniorzy? (wypowiedzi przedstawicieli władzy samorządowej i stowarzyszeń seniorów) w warsztatach pn.: „Diagnoza potrzeb seniorów” oraz grze w bule i oueście konferencyjnym
„W poszukiwaniu pieczęci mistrza Twardowskiego”. Zaprezentowały także podczas Senioralnego przeglądu artystycznego - osiągnięcia zespołu tanecznego UteWianki (Ewa Bałazy) oraz (Krystyna Borys)Teatru Żywego Słowa, Sekcji Literackiej UTW i Sekcji
„Z przyrodą na ty” Andrzeja Bartczaka, który wcześniej przygotował prezentacje multimedialną na konferencję małopolską.

 

Konferencja była sprawnie zorganizowana, seniorzy małopolscy prezentowali swe doświadczenia i pomysły, które są przykładem, jak tworzyć przestrzeń dla seniorów.

Podziękowania - za możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji twórczości senioralnej -kierujemy do Krzysztofa Florysa, Anny Jastrzębskiej i Joanny Żyły- autorów projektu i organizatorów dwudniowej konferencji Fundacji Mapa Pasji.

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 17/grudzień 2019 

                                                                                                                     

 

pagejaponia      

 

                                    SPRAWNI I NIEZALEŻNI SENIORZY W Wieku 60+

                                    Warsztaty z promocji zdrowia i warsztaty z zakresu kultury.

 

WARSZTATY finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski   w ramach dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na zadanie pn. „Sprawni i niezależni seniorzy w wieku 60+” logo ostrowca

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 16A/grudzień 2019 

                                                                                                                     

  Z  A  P  R  O S  I  L  I      N  A  S......

      10 grudnia 2019 r. w gościnnych wnętrzach Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyła się konferencja : " Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( KOOWES ) - partner samorządów na rzecz współpracy w obszarze aktywnej polityki społecznej i rynku pracy ". Zorganizowali ją Stowarzyszenie LGD " Krzemienny Krąg " we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Jarosław Kuba - Prezes Stowarzyszenia LGD poinformował uczestników , że tym spotkaniem KOOWES inauguruje drugi etap projektu realizowanego do 2023 r. Podkreślił , że ekonomia społeczna ,właściwie rozumiana i realizowana, to bardzo ważna strefa aktywności  obywatelskiej, która poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną.
W konferencji uczestniczyły : prezes UTW Matylda Niewójt i wiceprezes Jadwiga Myśliwska.


ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 16A/grudzień 2019 

                                                                                                                     

 

paczka

"SZLACHETNA  PACZKA. LUBIĘ  LUDZI" - 9 grudnia 2019 r.

Już po raz trzeci z inicjatywy prezes Matyldy Niewójt Słuchacze UTW WSBiP wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka". Przygotowano 4 duże paczki zawierające artykuły spożywcze, słodycze i chemię gospodarczą. Paczki zostały dostarczone  do Sztabu Miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej.
Akcję przeprowadziły: wiceprezes Jadwiga Myśliwska, przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Teresa Żelazna oraz prowadząca Sekcję Pomocna Dłoń Irena Grudniewska.
Zarząd UTW serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy rozumiejąc trudną sytuację materialną innych, starali się im pomóc.

 

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 16/grudzień 2019 

                                                                                                                     

 

pagedieta      

 W dniu 2.12.2019r. odbył się wykład „Jak dieta seniora wpływa na przyjmowane leki? Co warto wiedzieć o samoleczeniu i lekomanii ?” realizowany w ramach projektu „Sprawni i niezależni seniorzy w wieku 60+”, dotowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Wykład przeprowadziła mgr Marta Bałczewska –Krutina, dietetyk.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 16A/grudzień 2019 

                                                                                                                     

 ŻYWNOŚĆ TRAFIŁA DO NAJUBOŻSZYCH


Już kolejny raz grupa Słuchaczy UTW WSBiP wzięła udział w świątecznej zbiórce żywności zorganizowanej przez Świętokrzyski Bank Żywności 29 listopada 2019r.
W ostrowieckich sklepach : TopMarket przy ul. Polnej i Coerfur przy ul. Iłżeckiej 24 uniwersyteckich wolontariuszy wspierało tę niezwykłą akcję charytatywną. Dzięki hojności mieszkańców zebrana żywność trafiła do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  
Cieszy fakt , że w naszym UTW są osoby ,które chętnie włączają się w pomaganie innym, bo "Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić."/Caroll Lewis /
     Zarząd UTW serdecznie dziękuje wolontariuszom oraz organizatorom akcji : opiekunom sekcji " Pomocna Dłoń "- Annie Górskiej i Irenie Grudniewskiej oraz przewodniczącej Samorządu Słuchaczy Teresie Żelaznej.

                                                                                                                 Matylda Niewójt -Prezes UTW wSBiP

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 15/listopad 2019 

                                                                                                                     

 

  KRZEMIONKI Historia. 1

 pagemarek

            

25 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykład na temat I wojny światowej wygłosił Marek Wójcicki, historyk, regionalista i kustosz Muzeum Historyczno- Archeologicznego.

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 14/listopad 2019 

                                                                                                                     

 

 

    PASJE SENIORÓW- TANIEC I RĘKODZIEŁO

 

   

 

        

chocimow010

10 listopad 2019 r. Zespół „UteWianki” oraz Sekcja sztuki użytkowej i rękodzieła UTW- aktywnie uczestniczyli w Festynie Rękodzieła Artystycznego, zorganizowanego

przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów.

 

swidnik041

14 listopada 2019 r. odbył się II Lubelski Festiwal Tańca. Taneczne Pasje Seniorów”

 

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 13/listopad 2019 

                                                                                                                     

 page

Wykład z Projektu „Sprawni i niezależni seniorzy w wieku 60+” w dniu 18.11.2019r.

Temat: „Sekrety kręgosłupa i jego rehabilitacja”. Wykład poprowadził dr n. medycznych Marek Wiecheć – specjalista fizjoterapii, Kierownik Katedry Fizjoterapii WSBiP, fizjoterapeuta kadry narodowej PZP, prowadzący również Centrum Rehabilitacji MARKMED.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 11/listopad 2019 

                                                                                                                     

  KRZEMIONKI droga do UNESCO. 2

 page1

             „Droga Muzeum Archeologicznego KRZEMIONKI do UNESCO”

   Z tym fascynującym wykładem gościł w UTW 4.11.2019r. pracownik nauk . Muzeum Artur Jedynak. Począwszy od pierwszych historycznych odkryć i badań   prof. S Krukowskiego i Jana Samsonowicza   w latach 20-tych XX w. „Krzemionki” były ciągle w centrum uwagi i naukowych zainteresowań specjalistów. Współcześnie jako obiekt unikalny nawet w skali europejskiej, objęty ochroną , udostępniany zwiedzającym, uzyskał Certyfikat UNESCO jako KRZEMIONKOWSKI Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia 6.07.2019r.

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 12/pazdziernik-listopad 2019 

                                                                                                                     

 

                       Relacje z wydarzeń

8.10.2019r. słuchacze UTW uczestniczyli w rodzinnym spotkaniu edukacyjnym nt. „Najczęściej występujące choroby nowotworowe – profilaktyka, metody leczenia” zorganizowanym przez Stowarzyszenie…”Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego – Oddział Świętokrzyski. Było to przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia…, współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie.

   Miejscem spotkania była aula Zespołu Szkół nr 3. Spotkanie objęte było patronatem Prezydenta Miasta, Starostę Powiatu Ostrowieckiego. Partnerem organizacyjnym był UTW WSBiP.

9.10.2019r. Stowarzyszenie OSTROWER ,realizujące projekt „Aktywni i zdrowi” zaproponowało słuchaczom warsztaty. Przeprowadzili je z 30-osobową grupą             mgr Monika Witczak i mgr Sebastian Majewski w siedzibie WSBiP. Tematyka dotyczyła zasad zdrowego stylu życia poprzez konieczną aktywność fizyczną             i przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, jak je rozumieć i stosować zgodniez piramidą zdrowego żywienia.

                   D n i   K u l t u r y   C h r z e ś c i j a ń s k i e j

   W czasie Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej pod honorowym patronatem   ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza obchodzonych w dn.6 10 – 13.10 2019r. słuchacze UTW z Sekcji rękodzieła i Sekcji plastycznej prezentowali swoje prace.        

   8.10.2019r. miała miejsce wystawa „Igłą malowane” w Biurze Wystaw Artystycznych        

13.10.2019r ponownie zorganizowana w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza na osiedlu Pułanki. Piękne i bogate obrazy o tematyce religijnej wzruszały i zachwycały   uczestników nabożeństw.                                                                                                    Wystawie tej towarzyszył program literacki. Ten, XIX już, Dzień Papieski pw. „WSTAŃCIE, CHODŹMY!” słuchacze Seminarium literackiego UTW zaakcentowali programem poetyckim „Święty Jan Paweł II – Posłaniec Miłości i Nadziei”. Autorami wierszy byli członkowie S. literackiego.  

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 10/PAŹDZIERNIK 2019 

                                                                                                                     

 

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości 1

28 października 2019 rok- wykład na temat:”Literatura piękna w życiu człowieka”-

spotkanie z Janem Stępniem i prof. zw. dr hab. Marią Szyszkowską.

 

Jan Stępień- poeta, prozaik, aforysta, rzeźbiarz, człowiek renesansu- zaprezentował swe doświadczenia związane z literaturą, filozofią i sztuką. Podkreślił w prelekcji, że literatura piękna w życiu człowieka jest bardzo ważna, gdyż „wznosi nas na wyższy poziom, zwłaszcza poezja przenosi w rejony większej uczuciowości i wrażliwości niż proza”.W literaturze pięknej odnajduje fundamentalne wartości, niezależne poglądy dotyczące życia we współczesnym świecie. Wykładowca poprzez literaturę piękną -zarówno znanych literatów jak i własne utwory literackie- poszukuje odpowiedzi na pytania filozoficzne dotyczące sensu istnienia człowieka, jego stosunku do drugiego człowieka, świata przyrody. Jest zwolennikiem pacyfizmu.

 

ECHOSENIORA UTW WSBIP

WYDANIE 09/PAŹDZIERNIK 2019 

                                                                                                                     

 

14 października 2019 roku Tomasz Tułak – kielecki podróżnik, absolwent Uniwwersytetu Jagiellońskiego – zaprezentował na UTW w auli Wyższej Szkoły i Przedsiębiorczości prelekcję

na temat: „ Podróżowanie bez biletu, poznajemy kulturę i obyczaje krajów azjatyckich”

w ramach projektu : „Sprawni i niezależni seniorzy w wieku 60+” finansowanego

ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej przyznanej

przez Prezydenta Miasta.

Joomla Template by Joomla51.com